Om misverstanden te voorkomen hebben wij een aantal regels en voorwaarden opgesteld. Hierin staat omschreven wat jouw rechten en plichten zijn en die van ons. In geval van een dispuut, zal altijd eerst gerefereerd worden naar de beschreven voorwaarden. Deze voorwaarden hebben uitsluitend betrekking op ons Schipholvervoer. Voor regulier taxitarief verwijzen wij je naar de Algemene Voorwaarden Koninklijke Nederlandse Vervoersbond (KNV). Deze vind je onderaan deze pagina.

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHIPHOLTAXI

Artikel 1: Begripsomschrijving

In deze algemene voorwaarden van Taxi Tervoort Alkmaar Schipholvervoer wordt verstaan onder;

1. Schipholtaxivervoer: al het overeengekomen personenvervoer per taxi/taxibus zoals bedoeld in artikel 1 sub f. van de Wet personenvervoer 2000, waarbij de ritprijs van tevoren is overeengekomen dan wel wordt bepaald door het hanteren van de taxameter. Het vervoer omvat tevens het in- en uitstappen.

2. Vervoerovereenkomst: de tussen reiziger/opdrachtgever en vervoerder afgesloten overeenkomst.

3. Auto: motorrijtuig, als bedoeld in artikel 1 sub f. van de Wet personenvervoer 2000.

4. Reiziger: de persoon die door vervoerder wordt vervoerd.

5. Reiziger: de natuurlijke of rechtspersoon die een vervoerovereenkomst aangaat met vervoerder.

6. Vervoerder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, diens personeel daaronder begrepen, die zich verbindt personen te vervoeren per auto.

7. Personeel: personeelsleden in dienst van vervoerder met inbegrip van hulppersonen, die niet in dienst zijn van vervoerder maar wel dienst doen in zijn opdracht in een vervoermiddel van vervoerder of een vervoermiddel dat aan vervoerder beschikbaar is gesteld.

8. Handbagage: bagage die een reiziger als gemakkelijk mee te voeren, draagbaar dan wel verrijdbaar bij zich heeft, daaronder begrepen levende dieren, alsmede voorwerpen die door de vervoerder als handbagage worden toegelaten. Handbagage kan in het voertuig zelf worden meegenomen.

9. Ruimbagage: bagage die een reiziger, draagbaar dan wel verrijdbaar bij zich heeft, daaronder begrepen levende dieren, alsmede voorwerpen die door de vervoerder als bagage worden toegelaten en in zal moeten checken bij aankomst op de luchthaven.

10. Onder Schiphol worden alle Nederlandse luchthaven verstaan.

Artikel 2: Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle vervoerovereenkomsten van en naar Schiphol en zijn een aanvulling op de algemene voorwaarden taxivervoer. Deze voorwaarden gelden boven de bepalingen in de algemene voorwaarden taxi daar waar toepasbaar.

Artikel 3: Totstandkoming van de vervoersovereenkomst

Een Schipholtaxi vervoerovereenkomst komt tot stand na aanvaarding door vervoerder van de opdracht. Hiervoor zal een schriftelijke bevestiging worden verstuurd naar opdrachtgever. Deze dient akkoord te geven waarna de vervoersovereenkomst definitief tot stand is gekomen en de voorwaarden gesteld in deze tekst in werking treden.

Artikel 4: Beëindiging van de vervoersovereenkomst

Beëindigen van de vervoersovereenkomst is te allen tijde mogelijk met in achtneming dat dit minimaal 24 uur voor aanvang van de taxirit gebeurd. Bij opzeggen van de vervoersovereenkomst binnen 24 uur van vertrek zal de vervoerder 50% van het bedrag van de ritprijs in rekening brengen. In geval van retourritten wordt de 50% berekent op de eerstvolgende rit. Als de opdrachtgever niet aanwezig is op de afgesproken tijd zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht. Bij annulering om medische reden, sterfgevallen, etc. zal de verrekening/ compensatie per opdracht bekeken worden.

Artikel 5: Prijsstelling en toeslagen

Prijzen vermeld op de website zijn exclusief eventuele toeslagen. Bij het aanvaarden van de vervoersovereenkomst gaat de opdrachtgever akkoord met de in de bevestiging gestelde prijs. Toeslagen worden berekent over ritten naar of van Schiphol op één van de nationale feestdagen. De hoogte van de toeslag over de rit die gereden dient te worden op één van deze feestdagen, bedraagt 25%. Bij het aangaan van de vervoersovereenkomst binnen 24 van vertrek, zal dezelfde toeslag worden gehanteerd. Reizen naar of van één van de Nederlandse luchthavens binnen 4 uur van vertrek zal tegen het wettelijke taxitarief worden gereden.

Artikel 6: Bagage/ schade

Tijdens het reserveringsproces dient aan te worden gegeven, het aantal personen, het soort en de hoeveelheid bagage die er vervoerd dient te worden. Vervoerder zal het juiste type voertuig bepalen. Reiziger is zelf aansprakelijk voor de juistheid van de bagage (formaat en hoeveelheid). Na akkoord gaan met de voorwaarden door de reiziger kan hier niet vanaf worden geweken, tenzij in overleg. Mocht er een aanpassing in de bagage zijn die niet is doorgegeven waardoor de rit niet in alle redelijkheid kan worden uitgevoerd, zal deze dan ook niet worden gereden. In dit geval is de reiziger aansprakelijk en zal het volledige bedrag van de rit in rekening worden gebracht. Reiziger is verplicht zijn handbagage deugdelijk te verpakken. De vervoerder heeft het recht het vervoer van bagage, welke door zijn aard lastig, gevaarlijk of verboden is c.q. kan zijn, dan wel aanleiding kan geven tot beschadiging of verontreiniging, te weigeren. Een dergelijke situatie doet zich in ieder geval voor indien de bagage bestaat uit: vuurwapens, slag- en/of steekwapens; ontplofbare stoffen; samengeperste gassen in reservoirs; voor zelfontbranding vatbare of licht ontvlambare stoffen; sterk of kwalijk ruikende stoffen; verdovende middelen; munitie. In al deze gevallen zal het volledige ritbedrag in rekening worden gebracht. Vervoerder is verplicht redelijke zorg aan te wenden zodat handbagage van reiziger niet verloren gaat of beschadigd wordt. Vervoerder is niet aansprakelijk voor schade aan bagage voor, tijdens of na de rit, tenzij nalatigheid van de chauffeur duidelijk aantoonbaar is. Vervoerder zal de bagage in de voertuigen plaatsen. Mocht reiziger dit op eigen initiatief zelf doen en hiermee het voertuig beschadigen, dan is reiziger hiervoor aansprakelijk.

Artikel 7: Ophalen thuis en op Schiphol

Vervoerder zal via de Schiphol app de vlucht van reiziger volgen en zo veel mogelijk rekening houden met vertragingen en wijzigingen. In geval van vertraging door overmacht gelden de bepalingen van de algemene voorwaarden taxi. Onder overmacht wordt onder andere verstaan: de verkeerssituatie of defecten aan voertuigen, e.d.

De volgende bepaling gelden bij het ophalen op een huisadres

1. Vervoerder behoud zicht het recht een aanvangstijd van de rit met 15 minuten te vervroegen/ vertragen.Voor taxibusjes tot 8 personen is dit 25 minuten. Vervoerder zal deze wijziging ten alle tijden de avond voor vertrek doorgeven aan reiziger. Deze regel geldt alleen bij reizen naar Schiphol.

2. Vervoerder belt de avond voor vertrek naar het mobiele nummer van reiziger om de reservering te bevestiging. Dit is doorgaans tussen 17:30 – 19:30 uur.

3. In geval van vertraging zal de vervoerder dit zo goed mogelijk communiceren met de reiziger.

4. Reiziger zal klaarstaan met de bagage op het afgesproken tijdstip. Voor inladen van de bagage en instappen rekent vervoerder 5 minuten. In geval van vertraging door o.a. niet klaarstaan van reiziger, zal er door de vervoerder een bedrag van € 0,66 per minuut in rekening worden gebracht. Dit bedrag zal aan het verschuldigde bedrag worden toegevoegd.

De volgende bepalingen gelden bij het ophalen op Schiphol:

1. Reiziger ontvangt het mobiele nummer van de chauffeur per SMS en verplicht zich binnen 1 uur (60 minuten) na landen telefonisch te melden bij de chauffeur of de centrale op 072-2201393. De chauffeur zal contact zoeken binnen deze 60 minuten. Bij niet melden binnen 60 minuten vervalt de recht op een taxi en zal de chauffeur weggaan. In dit geval zal de rit volledig in rekening worden gebracht.

2. De maximale wachttijd van vervoeder op Schiphol is 90 minuten na landing. Hierna behoud vervoerder zich het recht zijn planning aan te passen, waardoor wachttijden kunnen ontstaan. Vervoerder zal wachttijden tijdig communiceren met reiziger.

3. Vervoerder is niet aansprakelijk voor ontstane wachttijd bij vluchtvertragingen/ vervroeging langer dan een 30 minuten.

4. Vervoerder haalt reiziger op de eerste rijbaan bij de officiële taxistandplaats van Schiphol op. De chauffeur heeft een korte tijd (max. 10 minuten) om daar te parkeren. Mocht reiziger niet op het juiste punt klaarstaan, zal de chauffeur een tweede keer door de slagbomen moeten. Mocht dit gebeuren dan zal er € 7,50 per keer in rekening gebracht worden.

5. Bij vluchtvertragingen langer dan 3 uur vervalt de aanspraak op de taxirit, tenzij minimaal 12 uur voor aankomst bekend of doorgegeven. In dit geval dient reiziger de schade te declareren bij de luchtvaartmaatschappij. De ritprijs zal in dit geval voor 50% in rekening worden gebracht.

ALGEMENE VOORWAARDEN KNV taxi

Artikel 1: Begripsomschrijving
In deze Algemene Voorwaarden voor Taxivervoer wordt
verstaan onder:
1. Taxivervoer: al het overeengekomen personenvervoer
per Auto zoals bedoeld in artikel 1 sub f.
van de Wet personenvervoer 2000, waarbij de ritprijs
van tevoren is overeengekomen dan wel wordt
bepaald door het hanteren van de taxameter. Het
vervoer omvat tevens het in- en uitstappen.
2. Vervoerovereenkomst: de tussen Reiziger/
Opdrachtgever en Vervoerder afgesloten overeenkomst
om taxivervoer te verrichten.
3. Taxistandplaats: een deel van de voor het openbaar
verkeer openstaande weg dat door de wegbeheerder
is aangewezen als parkeerplaats voor taxi’s
4. Auto: motorrijtuig, als bedoeld in artikel 1 sub f.
van de Wet personenvervoer 2000.
5. Reiziger: de persoon die door Vervoerder wordt
vervoerd.
6. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die
een Vervoerovereenkomst aangaat met Vervoerder.
7. Opdracht:
a. een opdracht van een natuurlijke persoon aan
een Vervoerder die op een Taxistandplaats
reizigers afwacht;
b. iedere andere opdracht van een Reiziger/
Opdrachtgever aan Vervoerder, in welke vorm
dan ook.
8. Vervoerder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon,
diens Personeel daaronder begrepen, die zich
verbindt personen te vervoeren per Auto.
9. Personeel: Personeelsleden in dienst van Vervoerder
met inbegrip van hulppersonen, die niet in dienst
zijn van vervoerder maar wel dienst doen in zijn
opdracht in een vervoermiddel van Vervoerder of
een vervoermiddel dat aan Vervoerder beschikbaar
is gesteld.
10. Handbagage: bagage die een Reiziger als gemakkelijk
mee te voeren, draagbaar dan wel verrijdbaar bij
zich heeft, daaronder begrepen levende dieren, alsmede
voorwerpen die door de Vervoerder als handbagage
worden toegelaten.
Artikel 2: Toepassingsgebied Algemene
Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle
Vervoerovereenkomsten en vormen de basis voor de
behandeling van geschillen door de Geschillencommissie
Taxivervoer, zoals bedoeld in artikel 16 van deze algemene
voorwaarden.
Artikel 3: Totstandkoming Vervoerovereenkomst
Een Vervoerovereenkomst komt tot stand na aanvaarding
door Vervoerder van een Opdracht. Is sprake van een
opdracht als bedoeld in artikel 1 onder 7a., dan is
Vervoerder verplicht, behoudens het bepaalde in artikel 7
zesde lid, deze opdracht te aanvaarden. De verplichtingen
van Vervoerder gelden eveneens tegen over de
Reiziger die niet als Opdrachtgever optreedt. Door de
aanvaarding van de reis treedt Reiziger als partij toe tot
de Vervoerovereenkomst.
Artikel 4: Beëindiging Vervoerovereenkomst
1. Vervoerder kan het voortzetten van de rit onmiddellijk
staken en aldus de Vervoerovereenkomst beëindigen,
indien de Reiziger dusdanige hinder veroorzaakt
dat in alle redelijkheid niet van de Vervoerder
kan worden gevergd dat hij de Reiziger vervoert.
Vervoerder kan in dat geval de Reiziger gelasten het
voertuig onmiddellijk te verlaten.
2. Vervoerder is in een geval zoals is bedoeld in lid 1,
niet gehouden de Reiziger enige schade te vergoeden.
3. Bij voortijdige beëindiging is Reiziger, ingeval de ritprijs
totstandkomt via de taxameter, het bedrag verschuldigd
dat de taxameter aangeeft op het
moment van beëindiging van de rit. Ingeval voor
aanvang van de rit een ritprijs is overeengekomen, is
Reiziger een evenredig deel daarvan verschuldigd,
ter vergoeding van het reeds gereden deel van de
rit.
4. Reiziger/Opdrachtgever kan voor aanvang van de
bij Vervoerder bestelde reis afzien. In een dergelijk
geval is de Reiziger/Opdrachtgever gehouden tot
een schadeloosstelling naar redelijkheid en billijkheid
aan de Vervoerder.
5. Ingeval Vervoerder bij een bestelde reis niet volgens
afspraak verschijnt heeft Reiziger bij aantoonbare
schade recht op een op redelijkheid en billijkheid
gebaseerde schadeloosstelling.
Artikel 5: Verplichtingen en bevoegdheden
Reiziger
1. Reiziger is gehouden:
a. door Vervoerder in alle redelijkheid gegeven aanwijzingen
of instructies op te volgen, zoals het
plaatsnemen op de door vervoerder aangewezen
zitplaats;
b. de gordel om te doen, voorafgaand aan de rit.
Een rechtsgeldig opgelegde boete die voortvloeit uit
het zich niet houden aan deze verplichting door de
Reiziger kan op deze worden verhaald.
2. Reiziger is verplicht zich in de Auto te onthouden
van:
a. beschadiging en/of verontreiniging van de Auto;
b. het gebruik van alcoholhoudende dranken, tenzij
met uitdrukkelijke toestemming van Vervoerder;
c. het meevoeren en/of gebruiken van verdovende
middelen;
d. het gebruiken van rookwaar, tenzij met uitdrukkelijke
toestemming van Vervoerder;
e. agressie, het plegen van handtastelijkheden, het
lastig vallen, bedreigen, dan wel zich op een
andere wijze onbehoorlijk gedragen jegens
Vervoerder en of anderen;
f. het op enigerlei wijze hinderen van Vervoerder in
de uitoefening van zijn taak.
3. Reiziger is gehouden hetzij de vooraf overeengekomen
ritprijs, hetzij de door de taxameter bepaalde
ritprijs te betalen.
4. Wanneer vóór of tijdens de reis omstandigheden
aan de zijde van Vervoerder zich opdoen of naar
voren komen, die Reiziger bij het sluiten van de
overeenkomst niet behoefde te kennen, doch die,
indien zij hem wel bekend waren geweest, redelijkerwijs
voor hem grond hadden opgeleverd de
Vervoerovereenkomst niet of op andere voorwaarden
aan te gaan, is Reiziger bevoegd de overeenkomst
op te zeggen.
De opzegging geschiedt door een mondelinge of
schriftelijke kennisgeving en de overeenkomst eindigt
op het ogenblik van ontvangst daarvan.
Naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid zijn
partijen na opzegging van de Vervoerovereenkomst
verplicht elkaar de daardoor geleden schade te vergoeden.
5. Reiziger is bevoegd om tussentijds de eindbestemming
van de rit te wijzigen; dit met inachtneming
van het in lid 3 gestelde.
6. Indien Reiziger er voor kiest zelf het portier te openen,
is deze verplicht het portier zodanig te openen,
dat geen hinder en/of gevaar voor het verkeer
ontstaat.
Artikel 6: Betaling
1. Betalingen door Reiziger/Opdrachtgever aan Vervoerder dienen contant met een in Nederland
algemeen geaccepteerd betaalmiddel te geschieden,
daarbij algemeen erkende vormen van elektronische
betalingen inbegrepen, tenzij anders is overeengekomen.
2. Vervoerder is gerechtigd bij Reiziger/Opdrachtgever
te bevorderen dat contante betalingen in gepast
geld worden voldaan. Vervoerder is niet gehouden
een hoeveelheid munten als betaling aan te nemen,
waarvan het tellen een onevenredig oponthoud
veroorzaakt.

3. Vervoerder verstuurt een factuur aan Reiziger/
Opdrachtgever indien niet contante betaling is overeengekomen.
Betaling door Reiziger/Opdrachtgever
dient zonder enige korting, opschorting of verrekening
te worden voldaan binnen 30 dagen na
factuurdatum. Bij het overschrijden van deze termijn
is Reiziger in verzuim en kunnen conform de wettelijke
regeling kosten in rekening worden gebracht.
4. Vervoerder is te allen tijde gerechtigd zijn vorderingen
op Reiziger/Opdrachtgever te verrekenen met
zijn schulden aan Reiziger/Opdrachtgever.
5. Uitvoering op grond van de Vervoerovereenkomst
geschiedt op grond van tarieven, zoals die zijn vastgesteld
door Vervoerder en tevoren aan de
Reiziger/Opdrachtgever bekend zijn gemaakt.
Artikel 7: Verplichtingen en bevoegdheden
Vervoerder
1. Vervoerder is verplicht de Reiziger, alsmede de door
hem meegevoerde Handbagage op zorgvuldige en
veilige wijze te vervoeren.
2. Vervoerder is verplicht de Reiziger naar de bestemming
te brengen volgens de voor de Reiziger gunstigste
weg hetzij via de snelste dan wel economisch
voordeligste route, tenzij de Reiziger of de meldkamer/
centrale nadrukkelijk verzoekt of opdracht
geeft om langs een andere route te rijden.
3. Vervoerder is verplicht Reiziger behulpzaam te zijn
bij het in- en uitstappen alsmede het in- en uitladen
van Handbagage, tenzij zulks om (verkeers-
)technische redenen volstrekt onmogelijk is.
4. Vervoerder is bij gebruik van de taxameter verplicht
de stand van de taxameter bij het einde van de rit zo
lang te laten staan, dat Reiziger zich redelijkerwijs van
de stand op de hoogte heeft kunnen stellen.
5. Vervoerder is verplicht aan de Reiziger op diens
verzoek een betalingsbewijs te verstrekken waarop
tenminste de ritprijs, naam bedrijf, naam chauffeur,
datum en (globale) tijdstip van de rit wordt vermeld.
6. Vervoerder is bevoegd Reiziger die zich niet aan de
bepalingen van deze Algemene Voorwaarden houdt,
de toegang tot het vervoermiddel te ontzeggen, dan
wel hem uit het vervoermiddel te (doen) verwijderen,
indien in redelijkheid niet van Vervoerder kan
worden gevergd dat hij deze Reiziger vervoert.
Artikel 4 is van overeenkomstige toepassing.
7. Vervoerder is verplicht zorgvuldig om te gaan met
de persoonlijke gegevens, verkregen in verband met
boeking van ritten of anderzijds conform de Wet
persoonsregistraties.
8. Vervoerder is bevoegd, indien gewichtige omstandigheden
hem daartoe noodzaken, het vervoer
geheel of gedeeltelijk te staken. Vervoerder stelt de
Reiziger zo spoedig mogelijk in kennis van het staken
en indien mogelijk van de redenen, de door
hem te nemen maatregelen en de mogelijke tijdsduur.
Bij voortijdige beëindiging is Reiziger, ingeval de ritprijs
totstandkomt via de taxameter, het bedrag dat
de taxameter aangeeft op het moment van beëindiging
van de rit verschuldigd. Ingeval voor de aanvang
van de rit een ritprijs is overeengekomen, is de Reiziger voor het deel van de rit dat inmiddels is uitgevoerd,
een evenredig deel van die overeengekomen
ritprijs verschuldigd.
Artikel 8: Handbagage
1. Reiziger is verplicht zijn Handbagage deugdelijk te
verpakken.
2. Vervoerder heeft het recht het vervoer van
Handbagage, welke door zijn aard lastig, gevaarlijk
of verboden is c.q. kan zijn, dan wel aanleiding kan
geven tot beschadiging of verontreiniging, te weigeren.
Een dergelijke situatie doet zich in ieder geval
voor indien Handbagage bestaat uit:
a. vuurwapens, slag- en/of steekwapens;
b. ontplofbare stoffen;
c. samengeperste gassen in reservoirs;
d. voor zelfontbranding vatbare of licht ontvlambare
stoffen;
e. sterk of kwalijk ruikende stoffen;
f. verdovende middelen;
g. munitie.
3. Vervoerder is verplicht redelijke zorg aan te wenden
zodat Handbagage van Reiziger niet verloren gaat
of beschadigd wordt.
Artikel 9: Vervoer van dieren
1. Levende dieren mogen, behoudens hetgeen in het
volgende lid van dit artikel is bepaald, in gemakkelijk
draagbare mand, tas of een dergelijk voorwerp
welke kan worden neergezet of op schoot gehouden,
worden meegevoerd. Honden mogen evenwel
ook op andere wijze worden meegevoerd, mits kort
aangelijnd.
2. De in het eerste lid bedoelde dieren mogen niet
worden meegenomen, indien deze op enigerlei wijze
voor Reiziger of voor het personeel lastig of hinderlijk
kunnen zijn of lijden aan een ernstige ziekte.
Artikel 10: Gevonden voorwerpen
Met betrekking tot gevonden voorwerpen geldt, met
inachtneming van de algemene wettelijke bepalingen ten
aanzien van de aangifte- en meldingsplicht en het in
bewaring geven en nemen, het volgende:
a. Reiziger is verplicht zo spoedig mogelijk bij
Vervoerder mededeling te doen van een door hem
gevonden voorwerp of geldsom. Vervoerder is
bevoegd tegen afgifte van bewijs een aldus gevonden
voorwerp of geldsom in bewaring aan te
nemen. Indien de vinder het gevonden voorwerp of
de geldsom onder zich houdt, is hij verplicht al datgene
te doen wat redelijkerwijs van hem kan worden
gevergd om de eigenaar of verliezer te vinden.
b. Vervoerder is bevoegd een door Personeel gevonden
of door een ander gevonden en aan hem afgegeven
voorwerp na drie maanden of, indien het
voorwerp niet voor bewaring geschikt is, eerder te
verkopen, voorzover het betreft niet kostbare zaken.
c. Vervoerder is verplicht een gevonden voorwerp, de
opbrengst van een ingevolge lid b verkocht voorwerp
of het bedrag van een gevonden geldsom aan
de rechthebbende af te geven, indien deze zich binnen
drie jaren na melding van verlies aanmeldt.
Indien de rechthebbende de opbrengst van de verkoop
van een gevonden voorwerp opeist, mag de
vervoerder het verschuldigde bewaarloon en de
administratiekosten met die opbrengst verrekenen.
d. Vervoerder kan voor de behandeling van een verzoek
met betrekking tot een verloren voorwerp of
geldsom administratiekosten in rekening brengen.
Artikel 11: Annulering
1. Reiziger/Opdrachtgever is gerechtigd de tevoren
afgesloten Vervoersovereenkomst met tevoren overeengekomen
ritprijs te annuleren door middel van
mondelinge of schriftelijke kennisgeving:
a. indien de annulering plaatsvindt tussen 21 en 14
dagen voor aanvang van het vervoer is Reiziger/
Opdrachtgever aan vervoerder verschuldigd: 10%
van de overeengekomen ritprijs;
b. indien de annulering plaatsvindt tussen 14 en 2
dagen voor aanvang van het vervoer is Reiziger/
Opdrachtgever aan Vervoerder verschuldigd:
35% van de overeengekomen ritprijs;
c. indien de annulering plaatsvindt maximaal 2
dagen voor aanvang van het vervoer is Reiziger/
Opdrachtgever aan Vervoerder verschuldigd: 75%
van de overeengekomen ritprijs; d. indien de
annulering plaatsvindt tijdens het vervoer: de volledige
ritprijs.
2. Indien Reiziger aantoont dat de door Vervoerder
geleden schade minder is dan het uit toepassing van
lid 1 voortvloeiende bedrag, zullen die lagere kosten
worden berekend.

Artikel 12: Overmacht

1. Indien Vervoerder door een niet toerekenbare tekortkoming

(overmacht) niet aan haar verplichtingen

jegens Reiziger/Opdrachtgever kan voldoen, wordt

de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor

de duur van de overmachttoestand. Een tekortkoming

kan Vervoerder niet worden toegerekend wanneer

deze niet is te wijten aan zijn schuld, noch

krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer

geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. In geval van overmacht heeft Reiziger/Opdrachtgever

geen recht op enige schadevergoeding. Indien

een tekortkoming de Vervoerder niet kan worden

toegerekend, maar hij in verband met die tekortkoming

een voordeel geniet dat hij bij behoorlijke

nakoming niet zou hebben gehad, heeft de Reiziger

met toepassing van de regels betreffende ongerechtvaardigde

verrijking recht op vergoeding van zijn

schade tot ten hoogste het bedrag van dit voordeel.

Artikel 13: Aansprakelijkheid van Vervoerder

1. Vervoerder is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt

door dood of letsel van de Reiziger ten gevolge

van een ongeval dat in verband met en tijdens

het vervoer de reiziger is overkomen. Vervoerder is

niet aansprakelijk, indien het ongeval is veroorzaakt

door een omstandigheid die een zorgvuldig

Vervoerder niet heeft kunnen vermijden en waarvan

Vervoerder de gevolgen niet heeft kunnen verhinderen.

De schadevergoeding die Vervoerder in

genoemde omstandigheden mogelijk verschuldigd

is, is wettelijk beperkt tot een bedrag van

€ 137.000,- per Reiziger.

2. Vervoerder is aansprakelijk voor schade veroorzaakt

door geheel of gedeeltelijk verlies dan wel beschadiging

van de handbagage, voorzover dit verlies of

deze beschadiging is ontstaan tijdens het vervoer en

is veroorzaakt: a. door een aan Reiziger overkomen

ongeval dat voor rekening van Vervoerder komt of

b. door een omstandigheid die een zorgvuldig

Vervoerder heeft kunnen vermijden of waarvan zulk

een Vervoerder de gevolgen heeft kunnen verhinderen.

De schadevergoeding die Vervoerder mogelijk

verschuldigd is in geval van verlies of beschadiging

van Handbagage is wettelijk beperkt tot een bedrag

van € 1.000,- per Reiziger.

3. In geval van vertraging is Vervoerder wettelijk aansprakelijk

tot een maximum van € 1000,- .

Artikel 14: Aansprakelijkheid van Reiziger

Reiziger is in beginsel verplicht aan Vervoerder de schade

te vergoeden die hij of zijn Handbagage Vervoerder

berokkent, behalve voorzover deze schade is veroorzaakt

door een omstandigheid die een zorgvuldig Reiziger niet

heeft kunnen vermijden en voor zover zulk een Reiziger

de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen.

Reiziger kan geen beroep doen op de hoedanigheid of

een gebrek van zijn Handbagage.

Artikel 15: Verzekering

1. Reiziger/Opdrachtgever kan Vervoerder opdragen

voor diens rekening een verzekering af te sluiten die

de risico’s dekt voor welke Vervoerder niet aansprakelijk

is.

2. Indien Reiziger/Opdrachtgever aan Vervoerder heeft

opgedragen zodanige, dan wel een zeer beperkte

verzekering af te sluiten en Vervoerder heeft de

Opdracht aanvaard en bevestigd, zal Vervoerder

aansprakelijk zijn voor de schade, die voor Reiziger/

Opdrachtgever voortvloeit uit het niet ten uitvoer

brengen van de aan Vervoerder gegeven opdracht.

3. Vervoerder kan ingeval sprake is van zeer waardevolle

Handbagage Reiziger/Opdrachtgever verplichten

een deugdelijke reis- en bagageverzekering af te

sluiten. Vervoerder kan in zo’n geval Reiziger/

Opdrachtgever verzoeken bewijs daarvan te leveren.

Artikel 16: Klachten en geschillen

1. Klachten over de totstandkoming en uitvoering van

de Vervoerovereenkomst moeten volledig en duidelijk

omschreven worden ingediend bij Vervoerder

binnen 6 weken nadat Reiziger/Opdrachtgever de

gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren.

Niet tijdig indienen van de klacht kan tot

gevolg hebben dat Reiziger/Opdrachtgever zijn

rechten terzake verliest.

2. Geschillen tussen Reiziger/Opdrachtgever en

Vervoerder over de totstandkoming of de uitvoering

van overeenkomsten met betrekking tot door deze

Vervoerder te leveren of geleverde diensten, kunnen

zowel door Reiziger/Opdrachtgever als door

Vervoerder worden voorgelegd aan de

Geschillencommissie Taxivervoer, Postbus 90600,

2509 LP Den Haag.

3. Een geschil wordt door de geschillencommissie

slechts in behandeling genomen, indien Reiziger/

Opdrachtgever zijn klacht eerst aan Vervoerder

heeft voorgelegd.

4. Nadat de klacht aan Vervoerder is voorgelegd dient

het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan

daarvan schriftelijk bij de geschillencommissie aanhangig

te worden gemaakt.

5. Wanneer Reiziger een geschil voorlegt aan de

geschillencommissie, is Vervoerder aan deze keuze

gebonden. Indien Vervoerder dit wil doen, moet hij

Reiziger schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit

te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Vervoerder

dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken

van voornoemde termijn vrij zal achten het

geschil aan de gewone rechter voor te leggen.

6. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming

van de bepalingen van het voor haar geldende

reglement. Het reglement van de geschillencommissie

wordt desgevraagd toegezonden. De

beslissingen van de geschillencommissie geschieden

bij wege van bindend advies. Voor de behandeling

van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

7. Uitsluitend de Nederlandse rechter dan wel de hierboven

genoemde geschillencommissie is bevoegd

van geschillen kennis te nemen.

8. Vervoerder spant zich in om, mede ter voorkoming

van geschillen, bij klachten van Reiziger deze serieus

en in redelijkheid naar genoegen van Reiziger af te

handelen.

9. Ingeval partijen niet tot een afronding komen, dient

Vervoerder klagende Reiziger te wijzen op de mogelijkheid

het aldus ontstane geschil aan de in lid 2

genoemde geschillencommissie.

10. Reiziger moet ingeval hij Vervoerder aansprakelijk

stelt voor schade, deze schade zo spoedig mogelijk

schriftelijk aan Vervoerder melden. De aard en de

omvang van de schade moet daarbij bij benadering

worden aangegeven.

Artikel 17: Overige voorwaarden

1. KNV Taxi zal deze Algemene Voorwaarden slechts

wijzigen in overleg met de Consumentenbond.

2. Nietigheid van één van de bepalingen of leden daarvan

in deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid

van de overige bepalingen dan wel de overige

leden onverlet. Alsdan worden de nietige bepalingen

of leden daarvan vervangen door nieuwe bepalingen

of leden die qua inhoud, bereik en doelstelling

zo veel mogelijk met de oude nietige bepalingen of

leden overeenkomen.

3. Alle Vervoerovereenkomsten waarop deze voorwaarden

van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen

aan Nederlands recht.

4. Deze Algemene Voorwaarden zijn openbaar.

5. Vervoerder is verplicht bekendheid te geven aan de

wijze waarop Reiziger/Opdrachtgever op diens verzoek

deze Voorwaarden kan verkrijgen.

6. Desgevraagd zijn deze voorwaarden ook kosteloos

verkrijgbaar bij de vervoerder en te raadplegen via

internet, onder meer op www.knv.nl.

Waarom Taxi Tervoort

  • Betaalbare prijzen
  • Online reserveren
  • Vaste prijzen
  • Luxe wagenpark
  • Groepsvervoer
  • Zakelijk vervoer
  • PIN en creditcard betaling

Over ons

Heeft u een taxi nodig in Alkmaar of in de regio? Reserveer dan nu een taxi online bij Taxi Tervoort Alkmaar. Ook voor uw Schiphol taxi kunt u online reserveren tegen zeer scherpe tarieven. Heeft u met spoed een taxi nodig? Bel dan   072-2201393

CONTACT

Westfalenstraat 10 1827AX, Alkmaar

info@taxitervoort.nl

072-2201393
Menu sluiten